Partneři

CzechGlobe

Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci  a   vzdělávací činnost.

Převážná část moderní vědecko-výzkumné infrastruktury byla vybudována z prostředků EU v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu“.

ÚVGZ je nástupnickou institucí Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., a navazuje tak na 25 letou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin.

Web

www.czechglobe.cz

Členové týmu

Helena Duchková je výzkumná asistentka na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a doktorandka sociální ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. Helena se zaměřuje na poskytování ekosystémových služeb (ES) v prostředí měst, související sociální spravedlnost v prostorovém rozložení přínosů ES a scénáře přírodních řešení pro udržitelnější a spravedlivější budoucnost.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Helena zodpovědná za koordinaci projektových aktivit v České republice a bude se podílet na přípravě participativních workshopů a tvorbě adaptačních strategií pro obce v Severozápadních Čechách.

Pro další informace viz:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice
 
Lenka je výzkumná asistentka na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a doktorandka mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její disertační práce se zaměřuje na držbu půdy a její důsledky pro produktivitu městského zemědělství v Soweto v Jižní Africe. Na CzechGlobe se Lenka zaměřuje na bariéry a příležitosti pro adaptaci měst na změnu klimatu a na vytváření participativních scénářů pro udržitelnější budoucnost měst.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Lenka zodpovědná za přípravu participativních workshopů a bude se podílet na tvorbě adaptačních strategií pro obce v Severozápadních Čechách.

Pro další informace viz:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice

Eva Horváthová je výzkumná pracovnice na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky (CzechGlobe). Je lektorkou environmentální ekonomie na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Její výzkum se zaměřuje na analýzy nákladů a přínosů opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a hodnocení ekosystémových služeb.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Eva zodpovědná za analýzy nákladů a přínosů opatření pro přizpůsobení se změně klimatu.

Simon je výzkumný asistent na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a doktorand environmentálních studií na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Jeho disertační výzkum je zaměřen na plánování a správu městského zeleného prostoru s cílem analyzovat procedurální aspekty. Simon se na CzechGlobe zaměřuje na participativní a politický výzkum s cílem postupu v adaptaci na klima ve městech a obcích. Mezi metody, s nimiž pracuje, patří vytváření scénářů využití půdy, workshopy se stakeholdery a hodnocení přírodě-blízských řešení.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Simon zodpovědný za přípravu participativních workshopů a bude se podílet na tvorbě adaptačních strategií pro obce v Severozápadních Čechách.

Další informace viz:

https://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/1353/

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information