Partneři

CzechGlobe

Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci  a   vzdělávací činnost.

Převážná část moderní vědecko-výzkumné infrastruktury byla vybudována z prostředků EU v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu“.

ÚVGZ je nástupnickou institucí Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., a navazuje tak na 25 letou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin.

Web

www.czechglobe.cz

Členové týmu

Helena Duchková je výzkumná asistentka na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a doktorandka sociální ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. Helena se zaměřuje na poskytování ekosystémových služeb (ES) v prostředí měst, související sociální spravedlnost v prostorovém rozložení přínosů ES a scénáře přírodních řešení pro udržitelnější a spravedlivější budoucnost.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Helena zodpovědná za koordinaci projektových aktivit v České republice a bude se podílet na přípravě participativních workshopů a tvorbě adaptačních strategií pro obce v Severozápadních Čechách.

Pro další informace viz:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice
 
Lenka je výzkumná asistentka na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) a doktorandka mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její disertační práce se zaměřuje na držbu půdy a její důsledky pro produktivitu městského zemědělství v Soweto v Jižní Africe. Na CzechGlobe se Lenka zaměřuje na bariéry a příležitosti pro adaptaci měst na změnu klimatu a na vytváření participativních scénářů pro udržitelnější budoucnost měst.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Lenka zodpovědná za přípravu participativních workshopů a bude se podílet na tvorbě adaptačních strategií pro obce v Severozápadních Čechách.

Pro další informace viz:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice

Eva Horváthová je výzkumná pracovnice na oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky (CzechGlobe). Je lektorkou environmentální ekonomie na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Její výzkum se zaměřuje na analýzy nákladů a přínosů opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a hodnocení ekosystémových služeb.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Eva zodpovědná za analýzy nákladů a přínosů opatření pro přizpůsobení se změně klimatu.

Petr pracuje jako GIS specialista na Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a také jako vědecký, výzkumný a vývojový pracovník na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Jeho zaměřením je prostorová hydrologie a hydrologické modelování užitím GIS aplikací. V CzechGlobu Petr zpracovává analýzy zranitelnosti měst a podílí se na tvorbě scénářů budoucího vývoje pokryvu a využití území v rámci adaptačních strategií měst na klimatickou změnu.

V projektu LIFE LOCAL ADAPT je Petr zodpovědný za prostorové modelování zranitelnosti měst vůči vlnám horka a extrémním srážkám v kontextu klimatické změny. Dále se podílí na adaptační strategii měst a spolupracuje na organizaci participativních seminářů a workshopů.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information