O projektu

Cíle a struktura

Adaptace na změnu klimatu představuje náročnou výzvu pro malé a střední obce, kterým často chybí dostatečné znalosti o změně klimatu, nemají identifikované konkrétní zdroje ohrožení a mají omezené finanční a personální kapacity pro integraci adaptací na změnu klimatu do jejich agend a implementaci potřebných opatření. V mnoha evropských zemích mají však zodpovědnost za výstavbu, údržbu a adaptaci místní infrastruktury právě obecní nebo krajské úřady. LIFE LOCAL ADAPT usiluje o naplnění těchto potřeb. Aby se zvýšila odolnost evropských obcí a regionů vůči negativním dopadům změny klimatu, jakými mohou být extrémní srážky, horko a sucho, klade si tento projekt následující klíčové cíle:

  1. Implementace specifických adaptačních opatření ve spolupráci s obcemi
  2. Integrace adaptací na změnu klimatu do agend místních samospráv
  3. Doplnění znalostí obcí o problematice přizpůsobení se změně klimatu
  4. Zlepšení datových podkladů o dopadech změny klimatu

Jméno projektu: LIFE LOCAL ADAPT - Integration of climate change adaptation into the work of local authorities

Číslo projektu: LIFE15 CCA/DE/000133
Doba trvání: červenec 2016 až červen 2021
Rozpočet: 3,070,065.00 € (EU se podílí částkou 1,841,581.00 €)

Projekt je dozdělen do 4 skupin pracovních balíčků.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information