Aktivity ve čtyřech projektových regionech

Obec Valka

Identifikace rizik a adaptačních opatření v obci Valka

Za účelem projednání a vyhodnocení rizik a preventivních opatření pro Valku se v budově Rady města Valka shromáždila skupina místních specialistů, kteří se zúčastnili setkání 8. září 2017. Byli pozváni zástupci z různých oborů – zdraví a sociální péče, stavebnictví, cestovní ruch, civilní ochrana a bezpečnost práce, územní plánování a rozvoj, jakož i management. Cílem setkání byla výměna informací v různých oblastech odborných znalostí a o tom, jak mohou být ovlivněny změnou klimatu, jaký druh adaptačních opatření je vyžadován a může být proveden. Byly použity dvě metody: (1) diskuse, během které se identifikovala a analyzovala hlavní rizika; (2) písemný průzkum, který byl vyplněn jednotlivě.

Na základě diskusí a výsledků průzkumu bylo stanoveno a upřednostněno pět rizik změny klimatu v obci Valka:

Zdravotnictví / veřejné zdravotnictví

1.      Chronická onemocnění (CVD, cukrovka atd.) a zvýšení úmrtnosti

2.      Endemický stav a / nebo nárůst nemocí způsobených infekcemi pocházejícími z hmyzu

Sektor stavebnictví a plánování infrastruktury

1.      Zvýšení poškození střech způsobené bouří

2.      Poškození elektrické přenosové sítě v důsledku nárazů větru

3.      Riziko poškození silnice v důsledku záplav způsobených silnými srážkami

Místní odborníci poukázali na následující činnosti v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, které by mohly být provedeny:

Pro zdravotní péči a sociální péči:

1.      Informační semináře

2.      Zvyšování povědomí

3.      Vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků

Pro výstavbu a plánování infrastruktury:

1.      Údržba a modernizace kanalizace na požadovanou úroveň – v případě silných dešťů nestačí čerpat velké objemy vody; je nutné zvýšit kapacitu.

2.      Poradenský projekt pro optimalizaci odvodňovacích systémů dešťové vody

3.      Kontrola plavebních komor na řece Pedele (ulice Selija) za účelem posouzení jejího provozního stavu.

4.      Údržba elektrického vedení; zajištění alternativního zásobování

5.      Odstranění stromu kolem elektrického vedení, aby se zabránilo narušení způsobenému větrem

6.      Zkoumání alternativních zdrojů energie

Kromě toho byla navržena aktivita pro riziko, které nebylo hodnoceno jako prioritní, ale je také významné:

Pasení stád v území pokrytém bolševníkem, sekání, chemická kontrola (herbicidy) za účelem řízení šíření obecných druhů a nahrazování speciálních druhů.

Zjištěné adaptační aktivity jsou částečně v souladu s národním výzkumem, ale v tomto případě se pozornost zaměřuje na ty činnosti, které lze provádět lokálně. Důležitá je například také úprava legislativy nebo úprava systému měření, predikce nebo systém včasného varování, ale vzhledem k velikosti Lotyšska a Valky by tato opatření měla být prováděna na národní úrovni.

Do konce roku 2018 plánuje městská rada Valka shrnout všechny informace o rizicích změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních. Výsledkem je Strategie Přizpůsobení se Místnímu Klimatu a Monitorovací a Hodnotící Systém Místního Klimatu a Adaptační Strategie.

Rada města Valka již začala realizovat zmíněné činnosti v oblasti přizpůsobení se změně klimatu. 8. prosince 2017 proběhlo první školení o rizicích a adaptaci na změnu klimatu v oblasti veřejného zdraví a bahobytu. V průběhu školení byli zástupci vzdělávacích institucí informováni o identifikovaných rizicích v sektoru veřejného zdraví a blahobytu se zvláštním zaměřením na nemoci přenášené klíšťaty a virové infekce, včetně diskuse o preventivních a zmírňujících opatřeních. Rada města Valka plánuje uspořádat i další školení a informativní semináře o rizicích změny klimatu a aktivitách v jiných odvětvích s různými cílovými skupinami.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information