Cíle a struktura

Přípravné aktivity

Hodnocení rizik a zranitelnosti

Zhodnocení rizik a zranitelnosti na lokální úrovni je nezbytným předpokladem správného navržení a prioritizace adaptačních opatření. Zájmovou oblastí projektu LIFE LOCAL ADAPT je Střední Evropa, kde jsou hrozby související s klimatickou změnou známé – vlny horka, sucha a přívalové deště. Tyto jednotlivé hrozby mají však na lokální úrovni prostorově odlišný význam, a to zejména ve vztahu ke zranitelnosti, která reflektuje populační a ekonomické charakteristiky.

Zhodnocení a analýza dat pro účely adaptace na změnu klimatu

Rozhodování o adaptacích na změnu klimatu jsou založena na platných normamách, předpisech, dostupných informacích a datových podkladech. Aktuální dazabáze dostupných podkladů (klimatické charakteristiky, využívání půdy, digitální model terénu, …) jsou nezbytné pro stanovení zranitelnosti a rizika a následné plánování adaptačních opatření.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information